Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2017r.
3. Zakończenie I semestru 28 stycznia 2018r.
4. Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
8. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

Dodatkowo dni wolne z dni do dyspozycji dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.20017 (Dz. U.2017)  w sprawie organizacji roku szkolnego (w tych dniach będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

· 01.06.2018r.
· 04.06.2018r.
· 05.06.2018r.
· 06.06.2018r.
· 07.06.2018r.
· 08.06.2018r.
· 11.06.2018r.
· 12.06.2018r.

Na podstawie § 6a w/w Rozporządzenia, dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki podczas zarządzonego dnia wolnego, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

W związku z powyższym zobowiązuję rodziców/prawnych opiekunów o poinformowaniu  wychowawców klasy o potrzebie zorganizowania opieki dla dziecka, w związku z ustalonym dniem wolnym.